Heimans
Opleiding & Training

 

CCV-opleiderscode: 8009R8

Dijkmanzoet 17
4007 XE Tiel 
Tel.: 0344 633 539
info@heimans-opleidingen.nl

KvKnr.: 30247945
BTWnr.: NL001342663B75

Adres
Simon Stevinstraat 3
4004 JV Tiel

Wij verzorgen trainingen door geheel Nederland, op iedere door u gewenste locatie.

Al onze trainingen voldoen aan de eisen die de Arbo-wet en het bedrijfsleven stelt. De doelstellingen en normeringen worden vooraf bepaald en vastgelegd in een scholingsvoorstel.

Cursusvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Heimans Opleiding & Training, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van een cursus. Waar deze voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de cursusvoorwaarden.
In de voorwaarden wordt verstaan onder:

 • HO&T: Heimans Opleiding & Training;
 • Cursus: elke activiteit die tot doel heeft de kennis, vaardigheden en/of het inzicht van de deelnemer te vergroten zoals instructie-bijeenkomsten, seminars, toolboxmeetings, cursussen, opleidingen en trainingen;
 • De aanmelder: degene die zichzelf, danwel een ander, aanmeldt voor deelname aan een cursus;
 • De deelnemer: degene die is aangemeld voor deelname aan een cursus.

Aanmelding

 • Aanmelding vindt plaats door inzending van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, telefonisch of per e-mail.
 • HO&T bevestigd, na ontvangst van de aanmelding, de inschrijving.
 • HO&T is niet verplicht te onderzoeken of het aanmeldingsformulier is ondertekend door een bevoegd persoon.
 • HO&T kan aanmeldingen afwijzen onder opgave van redenen en mededeling aan de aanmelder.

Cursus

 • HO&T verzorgt de cursus op de wijze zoals gepresenteerd in de beschikbare informatie ten tijde dat zij de inschrijving bevestigd.
 • HO&T zorgt voor tijdige verstrekking van het cursusmateriaal.

Prijzen

 • De cursusprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals materiaalkosten, lonen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren is HO&T gerechtigd te prijzen aan te passen, met dien verstande dat als, binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst, de prijsaanpassing 10% of meer bedraagt, aan de aanmelder/deelnemer het recht toekomt om, onder betaling van het reeds gepresteerde, de overeenkomst te ontbinden.

Annulering

 • Opzegging van de overeenkomst door aanmelder kan slechts plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
  • annuleren geschiedt schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven. Het moment waarop HO&T het schrijven ontvangt, is bepalend voor het moment van annuleren.
  • het voledige cursusgeld is verschuldigd indien annulering plaatsvindt binnen een periode van 21 kalenderdagen voor aanvang cursus.
  • Bij annulering op een eerder tijdstip dan 21 kalenderdagen voor aanvang cursus worden administratiekosten, kosten van geleverd lesmateriaal alsmede een vergoeding voor het overige reeds op basis van de overeenkomst gepresteerde door HO&T in rekening gebracht.

 Uitstel

 

 • De aanmelder kan schriftelijk verzoeken om een cursus op een later tijdstip, dan was overeengekomen, te volgen. Dit verzoek kan uitsluitend worden ingewilligd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Aanmelder verklaart schriftelijk en zonder enig voorbehoud dat hij zal deelnemen aan de eerstvolgende cursus die gepland staat na de cursus waarvoor hij zich heeft aangemeld en dat hij het hiervoor verschuldigde cursusgeld tijdig voldoet;
  • Indien het verzoek om uitstel HO&T bereikt binnen een periode van 21 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is de aanmelder, naast het cursusgeld voor de eerstvolgende cursus, 50% van het cursusgeld van de cursus, waarvoor hij zich heeft aangemeld, verschuldigd. Dit bedrag moet op het moment van indienen van een verzoek tot uitstel zijn voldaan.
  • Als bij een verzoek tot uitstel niet is voldaan aan de in lid 1 genoemde voorwaarden, wordt dit verzoek beschouwd als een annulering.

Verrekening

 • Bij annulering of honorering van een verzoek tot uitstel wordt, in voorkomende gevallen, het reeds voldane cursusgeld teruggestort onder aftrek van de, op basis van artikel 8 en 9, aan HO&T verschuldigde vergoedingen.

 Betaling

 • Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is HO&T gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en een vergoeding voor het reeds door haar gepresteerde en eventuele schade in rekening te brengen.

Algemeen

 • De deelnemer mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij HO&T.
 • Als de deelnemer niet, of slechts in beperkte mate, gebruik maakt van de gelegenheid tot het bijwonen van de bijeenkomsten, die deel uitmaken van de cursus waarvoor hij is ingeschreven, vindt geen restitiutie van het cursusgeld plaats.
 • HO&T heeft het recht een cursus zonder opgaaf van redenen te annuleren. Gestreefd wordt dit tenminste 21 kalenderdagen voor de geplande aanvang bekend te maken.
 • Annulering van een cursus of cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder en/of deelnemer nimmer recht op schadevergoeding.
 • Zowel de deelnemer als de aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de deelnemer tijdens de cursus veroorzaakte schade aan eigendommen van HO&T of derden. Hieronder valt echter geen schade welke een direct gevolg is van de te verrichten cursusactiviteiten.

Aansprakelijkheid

 • HO&T is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar, of die van haar leidinggevende ondergeschikten, opzet of grove schuld.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de door de verzekeraar, in betreffende geval, gedane uitkering.
 • Deze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien er sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die wederpartij de laatste maand heeft betaald.